jquery怎么遍历数组

 • 来源:网络
 • 更新日期:2020-11-17

摘要:jquery遍历数组的方法:可以利用for循环来遍历数组,如【for(var i=0;i<arr.length;i++){arr[i] = arr[i]/2.0}】。还可以利用each遍历一维数组和二维数组。遍历数组的方法如下:(

jquery遍历数组的方法:可以利用for循环来遍历数组,如【for(var i=0;i<arr.length;i++){arr[i] = arr[i]/2.0}】。还可以利用each遍历一维数组和二维数组。

遍历数组的方法如下:

(学习视频推荐:javascript视频教程)

1、for循环

var arr = new Array(13.5,3,4,5,6);
for(var i=0;i<arr.length;i++){
 arr[i] = arr[i]/2.0;
}

2、for,in循环

var x
var mycars = new Array()
mycars[0] = "Saab"
mycars[1] = "Volvo"
mycars[2] = "BMW"
for (x in mycars)
{
 document.write(mycars[x] + "<br />")
}

3、each遍历一维数组

var arr=new Array();
arr=["aaa","bbb","ccc"];
$.each(arr,function(index,value){
   alert(i+"..."+value);
});

4、each遍历二维数组

$(function () {
  $.each([["aaa", "bbb", "ccc"], ["ddd", "eee", "fff"], ["ggg", "hhh", "iii"]], function (index, item) {
     alert(index + "..." + item);
     //输出0...aaa,bbb,ccc 1...ddd,eee,fff 2...ggg,hhh,iii  这时的index为数组下标,item相当于取这二维数组中的每一个数组
     $.each(item, function (index, itemobj) {
       alert(index + "....." + itemobj);
     });
  });
   //输出0...aaa,bbb,ccc 0...aaa 1...bbb 2...cccc 1...ddd,eee,fff 0...ddd 1...eee 2...fff 2...ggg,hhh,iii 0...ggg 1...hhh 2...iii
 });

相关推荐:js教程